De Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van Decib Administraties te Haarlem kunt u hier geheel downloaden als pdf-bestand en op uw gemak doornemen. Deze huidige leveringsvoorwaarden gelden per maart 2013.

Onze voorwaarden bestaan uit de volgende 25 artikelen:
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Algemeen
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
Artikel 7 Honorarium
Artikel 8 Betaling
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 Incassokosten
Artikel 11 Onderzoek, reclames
Artikel 12 Opzegging
Artikel 13 Opschorting en ontbinding
Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
Artikel 15 Aansprakelijkheid
Artikel 16 Vrijwaringen
Artikel 17 Risico-overgang
Artikel 18 Overmacht
Artikel 19 Geheimhouding
Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten
Artikel 21 Monsters en modellen
Artikel 22 Niet-overname personeel
Artikel 23 Geschillen
Artikel 24 Toepasselijk recht
Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Actueel nieuws

  • Compensatie voor rentederivaten mkb'ers laat weer op zich wachten
    ABN AMRO en Rabobank hebben opnieuw vertraging opgelopen bij de afwikkeling van de affaire met rentederivaten in het mkb. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het derde voortgangsrapport over de kwestie.
  • Waar gaat de bonje bij Eneco precies over?
    Woensdag doet de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam uitspraak over de machtsstrijd binnen Eneco. De werknemers, vertegenwoordigd door hun ondernemingsraad, staan daarin tegenover de Raad van Commissarissen.
  • Banken passen uitzondering bonusregel verkeerd toe
    Banken en verzekeraars maken verkeerd gebruik van de uitzonderingen op het bonusplafond van 20 procent van het salaris. Zij geven bepaalde medewerkers een hogere bonus, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is.